Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

tisdag 27 september 2011

Nyheter: Området kring Björnviken kräver helhetsplanering.


Där ligger de längs Motala Ströms utlopp i Bråviken - Herstadberg, Loddby, Björnviken, Bredudden, Stridsudden...Enklaver som har brukat betraktas var för sig. Men som nu ska in i en helhet, i form av ett (stadsplane) program för området.
Det rör sig om ett ganska vidsträckt område - alltifrån Norrledens tilltänkta sträckning fram till södra Herstadberg, och så hela vägen bort till Kardonbron. Området följer svängen, som Motala Ström gör före utmynnandet i Bråviken.
Området har getts samlingsnamnet Björnviken och där krävs nu, enligt en handling till stadsplaneringsnämnden, också en samlad planering. Bakgrunden till det är att kommunen har fått flera förfrågningar från intresserade.
Det är bostäder, som planeringen här handlar om. En försvårande faktor är, att detta natursköna och på sina håll ännu tämligen orörda område är så tätt omgivet av industrier och infrastruktur.
Här återfinns E4, järnvägsspår, företagsparken i Herstadberg, de giftiga resterna efter sulfitfabriken i Loddby, Malmölandet som framtida hamnplats, Bravikens pappersbruk och sågverk m m.

Inte i konfliktSödra Malmölandet är ju också som helhet betecknat och beslutat som framtida industrimark. Viktigt är då, att den här aktuella tillkomsten av bostäder inte kommer i konflikt med verksamhetsområdenas utveckling. Inte minst av det skälet behövs det en helhetsbild.
Redan finns här en hel del bostadsbebyggelse - villorna i Herstadberg och Loddby, liksom det mera sommarstugeaktiga i Bredudden och Stridsudden.
I denna halhet ingår också Grymön på Händelö på andra sidan Motala ström, idag säte för enklare sommarstugor. Men här finns önskemål om att omvandla till året runt-bostäder.

Större delen av det här området är ännu inte detaljplanelagt. Mycket planarbete återstår alltså.
Dyrare garaEtt annat ärende, som ska upp på stadsplaneringsnämnden härnäst, berör Herstadberg och närmare bestämt lokalgatan Järngatan där - den som leder förbi Stadium och bilprovningen.
Den gatan ska, vilket länge har stått klart men hittills inte har blivit av, förlängas fram till trafikplats Åby, det vill säga korsningen mellan E4 och Bravikenvägen.

Ett litet streck i räkningen är nu, att kostnaden för vägen ökat väldeliga sedan stadsplaneringsnämnden för bara lite mer än två år sedan tog beslutet om genomförandeavtalet. Från att ha beräknats kosta fyra miljoner kalkyleras vägbygget nu till hela 15 miljoner
Detta förklaras med, att passagen över Lillsjöbäcken blivit avsevärt dyrare, eftersom den tidigare tänkta tekniska lösningen visat sig inte fungera. I stället framkom, att en längre bro måste till. Längre - och dyrare!

Källa: Folkbladet.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...