Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

lördag 27 november 2010

Nyheter: Moderat vill utreda ny spårvägslinje.

Tjugo minuter till tåget i stället för tio på cykel. Robert Tenselius (M) pendlar varje morgon och tycker spårvagnen stjäl för mycket tid. Han vill införa en ny linje.
- Många bor i Hageby och vill snabbt ta sig till Resecentrum. I stället kör linje 2 en omväg runt Östra Promenaden. Ibland byter man dessutom förare vid Södertull.
Robert, som är ekonom och arbetar i Stockholm, har tröttnat. Han flyttade närmare Resecentrum.

måndag 22 november 2010

Nyheter: Fler Nettobutiker på gång i Norrköping.

Netto inviger snart sin femte livsmedelsbutik på Stockholmsvägen i Norrköping, men på sikt kanske det blir lika många till.
Det avslöjar Nettos etableringschef Henrik Lejon för Folkbladet:
- Norrköping utvecklas och växer så bra, att jag räknar med etablering av ytterligare tre till fem Nettobutiker i Norrköping framöver.
Men först handlar det om den här femte butiken på Stockholmsvägen, som lär invigas under 2011?
- Nej, den kommer vi att inviga redan i slutet av det här året, säger Henrik Lejon. Och vi hoppas att den fyller en lucka i befolkningsunderlaget mellan våra tidigare butiker
 i EnebyCentrum och på Bråddgatan.

[Läs hela artikeln] Folkbladet.

Nyheter: Nu är vi 130 000 Norrköpingsbor.

Vi blir fler och fler Norrköpingsbor! Under november passerade vi 130 000-strecket. Prognosen är att folkmängden i Norrköping kommer att öka snabbare i framtiden.
De senaste tre åren har vi blivit mellan 1 200 och 1 400 fler personer i Norrköping varje år. Det motsvarar ungefär 1 procents ökning per år. Även i år blir vi fler: enligt Kommuninvånardata (KID) har vi hittills i år blivit drygt 750 personer fler sedan den 31 december 2009.

Ökningen på drygt 750 personer beror ungefär till lika delar på:
Ett positivt födelsenetto. Det innebär att antalet födda barn under året är fler än antalet döda.
Ett positivt flyttnetto. Det innebär att antalet personer som flyttar in till kommunen är fler än antalet som flyttar ut från kommunen.
I statistikernas prognos förväntas Norrköpings folkmängd fortsätta öka under de närmaste åren. Den ungefärliga ökningen per år förväntas bli 0,9 procent, eller drygt 1 000 personer.
För den kommande tioårsperioden antas ökningen totalt bli 8,5 procent. Det ska jämföras med 5,8 procent tio år tillbaka. De största ökningarna väntas ske i åldrarna mellan 70 och 80 år.

[Läs hela artikeln] Norrköpings kommun.

söndag 21 november 2010

Backspegeln: Industriutveckling och industristruktur.

Tobaksproduktion och öltillverkning. Del 3.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".
Tillverkning av läskedrycker och mineralvatten i större skala upptogs 1874 av det då startade Norrköpings Mineralvatten AB, vars namn 1908 ändrades till Norrköpings Apotekares Mineralvatten AB. År 1906 tillkom De Förenades Mineralvatten AB. I båda dessa företag hade Bryggeribolaget länge haft avsevärda aktieposter, när man 1955 genom förvärv av resterande aktier kunde göra dem till helägda dotterbolag. I samband med att moderbolagets nya tappnings- och lagerbyggnad togs i bruk 1956 nedlades driften vid de båda vattenbolagen och överflyttades till denna nya avdelning.

Prippsbryggeriet vid Garvaregatan 1970.
Ett par mindre svagdricks- och läskedrycksföretag köptes under 1950-talet. Under årens lopp förvärvade man - och lade så småningeom ned - en rad bryggerier i Norrköping omland (i Valdemarsvik, Söderköping, Finspång, Lotorp och Sonstorp).

Sedan Pripp-Bryggerierna AB bildades, har driftkoncentrationen fortsatt, vilket i sin tur medfört utvidgningar av distrubituonsområdena. Bolaget har indelat sitt marknadsområde i sex regioner, varav en med säte i Norrköping, de övriga i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Malmö och Falun. Norrköpingsregionen omfattar Östergötland och huvuddelen av Småland. Inom denna region finns, sedan bryggeriet i Norrköping nedlade sin verksamhet 1972, ingen tillverkning.

Produkterna tillföres området från endera Stockholm eller Göteborg. Samtliga tidigare bryggerier och vattenfabriker är nu nedlagda, varvid lokalerna antingen sålts, rivits eller omändrats till depåer. Depårörelsen i Norrköping bedrevs ännu 1973 i de lokaler vid Garvaregatan inne i staden, där bryggeribolaget började sin verksamhet 1859. En utflyttning planeras dock.

lördag 20 november 2010

Nyheter: Betongdjungeln breder ut sig.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har granskat satellitbilder som visar att flera av landets städer fått mindre grönytor. Tio tätorter har analyserats - förändringarna är störst i Stockholm och Malmö.

SCB har tittat på satellitbilder mellan 2000 till 2005 gäller för alla tio. Störst är förändringen i Stockholm och Malmö. Städerna har fått mindre vegetation med cirka 1,5 procent.
I Helsingborg är minskning 0,6 procent och Göteborg 1 procent.
De orter som ingår i studien är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping och Norrköping.
Minst andel grönyta hade Malmö och Norrköping.

Nyheter: Norrköping får exklusiv sjöstad.

London har sina Docklands, Malmö har Dockan, Stockholm sådant som Hammarby Sjöstad - och snart kan Norrköping också komma att ha sitt.
I vad som idag, i varje fall planerare emellan, benämns "inre inre hamnen" ska en ny stadsdel växa fram.
Det arbetet ska nu så smått börja ta fart, genom beslut om ny detaljplan för norra hamnkajerna samt ett antal gamla Saltängenkvarter.
På Byggdagen nyligen hade, som vi då rapporterade, "alla" nu hux flux börjat prata om inre hamnen. Alla de stora byggarna verkade ligga i startblocken.

[Läs hela artikeln] Folkbladet.

fredag 19 november 2010

Nyheter: Stadsutveckling på Saltängen.

Om 10 år kan Saltängen vara ett attraktivt område med en stadsmässig karaktär med en blandning av bostäder och verksamheter. Innan spaden kan sättas i marken återstår flera år av planering. Det första steget mot stadsutveckling av Saltängen tas på stadsplaneringsnämndens sammanträde den 7 december.
Planer på att utveckla Saltängen från dagens hamn- och industriverksamhet till ett attraktivt område med en stadsmässig karaktär har funnits med i kommunens Översiktsplan sedan 2002. Säger stadsplaneringsnämnden ja till att påbörja detaljplanearbete för Saltängen den 7 december kan de första delarna börja bebyggas någon gång omkring 2015-2020.

[Läs hela artikeln] Norrköping Kommun.

onsdag 17 november 2010

Nyheter: Nytt torg på Kungsgatan.

Nog rör det på sig. Även om det är långt kvar och ingen kan riktigt veta, hur det här ska komma att ta ut sig.
Men av skisserna här intill kan i varje fall något utläsas om idéerna för det lilla torg, som ska tillskapas i korsningen mellan Kungsgatan och Kvarngatan.
Redan har saker börjat hända även i denna så länge försummade del av staden. Visualiseringscenter C har blivit verklighet. Längs Kungsgatan har Ströms gamla spinneri- och väveribyggnad från senare delen av 1800-talet hunnit få en ansiktslyftning.
Snart står också den färdigrenoverad - och därmed klar att ta emot den nya kommunala biografen med dess tre salonger m m.
Gatubeläggningen på Kungsgatan har fräschats upp. Och fortsättning ska alltså följa.

[Läs hela artikeln] Folkbladet.

måndag 15 november 2010

Backspegeln: Industriutveckling och industristruktur.

Tobaksproduktion och öltillverkning. Del 2.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".
Bryggerinäringen har i Norrköping, liksom annorstädes, gamla anor. I tillgängliga källor är belagt, att ölbryggeriverksamhet förekom i staden på 1620-talet. Först på 1850-talet blev det emellertid en egentlig industri genom det då bildade Norrköpings Bryggeri AB. Utöver detta växte fyra andra större bryggerier upp i staden under 1800-talets lopp. De äldsta var Nyströms Bryggeri (1861-1912), Anderssons Bryggeri AB (1875-1912) samt C. V. Bergmans Bryggeri (1851-1914). Av dessa ledde Nyströms sitt ursprung från ett äldre skråföretag i branschen. Ägaren var en av Norrköpings pionjärerna för det bayerska ölet. Ett något yngre företag var Carl Fredriks Bryggeri AB
Norrköpings Förenade Bryggerier 1954. Ny byggnad för tappning är på gång vid
Garvaregatan - Kv Busken, efter rivning.
(Carl Fredriks Bryggeri AB grundades år 1872 av bröderna Carl Fredrik och Gustaf Andersson. De första åren bedrevs verksamheten i lokaler på Bredgatan 16. År 1879 flyttade man till större lokaler på Prästgatan 9, kvarteret S:t Johannes. 
Antalet anställda låg kring 20-30 personer.
Carl Fredriks Bryggeri vid Prästgatan 9 avvecklades vid sammanslagningen 1912 men bryggeriverksamheten fortsatte på Slottsgatan 146, samma lokaler där Anderssons Bryggeri AB fanns innan det upphörde i samband med sammanslagningen.

År 1940 upphörde driften vid Carl Fredriks Bryggeri AB på Slottsgatan och verksamheten centraliserades till Garvaregatan. År 1944 övertogs aktiemajoriteten i Norrköpings Förenade Bryggerier av AB Stockholms Bryggerier, men verksamheten fortsatte under det gamla namnet. Från 1952 var företaget ett helägt dotterbolag till AB Stockholms Bryggerier. Det uppgick i moderbolaget genom fusion 1967.)

Källa: Visual Arkiv på nätet.

, som grundades 1872 och låg där nu Domus varuhus reser sig. Ur dessa fem större maltdryckesföretag utvecklades sedan, genom sammanslagning 1912, AB Norrköpings
Förenade Bryggerier, som i sin tur övertogs av AB Stockholms Bryggerier 1944. Tjugo år senare sammanslogs detta företag och AB Pripps & Lyckholm i Göteborg till ett stort bolag, Pripps-Bryggerierna AB, med säte för styrelsen i Göteborg men med huvudkontoret i Stockholm.
År 1972 företogs en omorganisation, varvid dryckesrörelsen överfördes till AB Pripps Bryggerier inom den samtidigt bildade Pribokoncernen. Staten övertog 1974 60 % av aktierna i nämnda bryggeribolag. Året därpå övertogs resterande del av Pribo av Beijerinvest AB. Carl Fredriks Bryggeri slopades 1940.

Här kan man läsa "En pilsner från Norrköping" (PDF) av Lasse Södergren Stolta Stad NT.
Text från boken "Bryggerier i Sverige" av Staffan Nilsson. Riksantikvarieämbetet, utgiven 1983.

söndag 14 november 2010

Nyheter: Rivning av kvarteret Gubben.

Kv Gubben år 1940 Norra Strömsgatan, kontor för köpman Joh.Sjö, huset även kallat Schiviniska huset.
Här är bilden tagen.
Under lördagen startade rivningen vid kvarteret Gubben vid Saltängsgatan.
HSB planerar att bygga 38 bostadsrätter vid Saltängsgatan, alldeles intill Strömmen.
Under lördagen startade rivningen av de hus som måste tas bort för att ge plats för nybyggnationen.
Nya kvarteret Gubben har i kommunens nya arkitektskisser getts en ny form, och ett par våningar högre, än tidigare idéskisser. Nu harmonierar höjd och volym med det pampiga gamla sekelskifteshuset som ligger bredvid.

[Läs hela artikeln] NT.

lördag 13 november 2010

Tipset: Se nya bostäder i 3D.

Kika på nya bostäder i 3D.
I kvarteret Spinnrocken bakom Spiralens köpcentrum finns planer på att bygga nya bostäder. Nu har du möjlighet att se hur det är tänkt att se ut i en 3D-karta.

fredag 12 november 2010

Diary: Internationella restauranger.

Härom sistone så hände det sig så att vi tog oss ner till Kungstorget med "Gula faran" (en term som också användes kring 1900 om asiater, oops) och klev in på den enda Japanska restaurangen i stan som jag känner till (Sushi Bar Kimono på Hospitalsgatan finns också). Sukiyakis stolar blev vår viloplats ett par timmar denna lördagskväll vid Norr tull. Sukiyaki är också namnet på en sojabaserad kötträtt (Entrecôte skuren i tunna skivor med grönsaker
och kokas i buljong).
Min erfarenhet av japansk mat är minimal men sushi är något som de flesta känner till och jag också naturligtvis, kokt rundkornigt ris smaksatt med en vinägerblandning, rå eller tillagad fisk och äts oftast tillsamman med wasabi (pepparrot), ingefära och japansk soja.

Det blev ingen sushi när jag gjorde min beställning denna afton av den lite till åren komna men trevliga kvinnan som arbetade i restaurangen. Magen kurrade till och fick mig att välja något mer fylligt på menyn så det blev Gyuhiremaki (Entrecôte roulader fyllda med vitlök och purjolök) med ris. Verkligen välsmakande måste jag säga, det var bara mängden ris som det kunde ha varit lite mer av i skålen. Bakgrundsmusik, som man tex hör på Kina restaurangerna här i stan brukar jag tycka är avkopplade och ger en fin helhetsupplevelse men det saknades tyvärr här. Det ska vara som om man kliver in i en hel annan värld, den japanska i detta fall, med smak, doft, ljud som lurar bort oss från bilbesiktningar, deklarationer och väckarklockor.

Jag funderade lite på härom dagen hur många olika internationella restauranger det finns i stan egentligen. De asiatiska köken förekommer i rikligt antal i stan där Thai-(Asien Garden, Golden Bangkok, Sing Thai, Thai Fast Food, Thai House)  och Kina (Peking House, Restaurang China) restaurangerna ligger i topp om man räknar antal restauranger men även indiska med (Restaurang Indra, Tandoori Nights) finns med. Men hur är det egentligen med representationen från andra delar av världen? Europa finns bla representerade av grekerna (Poseidon, Athena, Akropolis) och tjeckerna (Mitropa), italienarna och spanjonerna (Trattoria, Pappa GrappaForno Italiano & Papas Tapas).
Ett tag fanns det en libanesisk restaurang "Beirut" ovanför filmstaden men det finns inte kvar längre, vad jag vet. Ja visst är det härligt att ha hela världens kök runt husknutarna så man slipper resa iväg de gånger man blir sugen på en Suchi, Tom Yam Goong soppa eller Biff Chop Suey.

torsdag 11 november 2010

Nyheter: Visioner om nya bostäder i Norrköping.

Här finns visioner om nya bostäder.
Byggherrar och planerare kastar nu längtansfyllda blickar mot inre hamnen. Drömmen är att få bygga bostäder där. Framgick det på Byggdagen, där också stolta visioner luftades.
Vågar Norrköping bygga som Amsterdam - och verkligen sticka ut? Det var en av frågorna som ställdes.

I vanlig ordning var det alla möjliga pågående och stundande projekt som passerade revy, när Norrköpings Byggdag igår gick av stapeln för enligt uppgift femtonde gången.
Men här fanns också något därutöver. För nu växer självtilliten i Norrköping, parat med stoltheten över de unika miljöer som historien och försynen har begåvat staden med.

[Läs hela artikeln] Folkbladet.

onsdag 10 november 2010

Tipset: Norrköpings Byggdag.

Byggdag med fokus på bostäder.
Befolkningsprognosen för Norrköping tyder på att det kommer att behövas många fler bostäder inom en tioårsperiod. År 2019 beräknas omkring 69 200 bostäder behövas, vilket är 6 000 fler än år 2009. Årets Byggdag fokuserar på just bostäder.
Byggdagen är en viktig mötesplats med såväl föredrag som möjlighet till nätverkande. I år lockar dagen omkring 285 deltagare. Programmet är blandat, med fokus på bostadsbyggande. Medverkande från några av de större fastighetsbolagen kommer att berätta om aktuella och planerade projekt under Byggdagen. Några andra ämnen för dagen är energieffektivisering , ägarlägenheter och infrastruktur.

tisdag 9 november 2010

Backspegeln: Industriutveckling och industristruktur.

Tobaksproduktion och öltillverkning. Del 1.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".
År 1914 fanns i staden fyra röktobaks- och snusfabriker med tillsammans ett hundratal anställda. Samma års riksdag hade beslutat införa statsmonopol på tobaksvarutillverkningen i landet. Propositionen härom var grundad på den utredning, som dåvarande finansministern i den första Lindmanska ministären - och ägaren till firman Petter Swartz i Norrköping - Carl Swartz lät tillsätta 1909. Till följd av riksdagsbeslutet bildades Ab Svenska Tobaksmonopolet som, sedan dess verksamhet startat 1915, inlöste samtliga tobaksvarufabriker.

Tobaksladorna i Kv. Monopolet, rivna 1951. Foto 1940.
En del byggdes ut, medan huvuddelen ganska snart nedlades. Processen underlättades av den koncentration, som skett 1912-13 då en del av landets fabriker, bland dessa Swartz firma, sammanslagits till AB Förenade Svenska Tobaksfabriker.
Vid årskiftet 1930/31 avvecklades den sista tobaksvarufabriken i Norrköping, vilket var just Petter Swartz f.d. fabrik. Meningen torde ha varit att nedlägga denna fabrik väsentligt tidigare, men det goda anseende produkterna - bl. a. "Mellan Rappe" och "Röda Lacket" (Sveriges näst äldsta snusvarumärke, efter Ljunglöfs Ettan, och som lanserades vid den Swartziska snusfabriken redan 1850)- hade, gjorde att avvecklingen dröjde.

Med denna nedläggning gick en nära 200-årig industritradition i staden till ända, ty Swartz snusfabrik daterade sig från 1750. Till Norrköping förlade Tobaksmonopolet ett av sina s. k. tobakskontor - de regionala distributionscentralerna, vilka dock drogs in i samband med införandet av det nya distributionssystem, som i sin tur var följden av att statsmonopolet på  partiförsäljning av tobaksvaror upphörde 1961.
Kontoret i Norrköping nedlades 1964. Omkring 1918-1924 bedrev Tobaksmonopolet försöks-odling av tobak på mark invid staden, som ägdes av monopolets dotterföretag AB Sörby- och Fyrbygårdarna.

Här kan man läsa mer om snuset i Norrköping och Röda Lacket - Stolta Stad. PDF dokument.

torsdag 4 november 2010

Nyheter: Snart 130 000 invånare i Norrköping!

Den 31 oktober 2010 var Norrköpings folkmängd 129 976 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 4 november 2010. I jämförelse med uppgifter från Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella befolkningsstatistik för den 31 december 2009 (129 254 personer) har folkmängden ökat med 722 personer hittills i år. Ökningen beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto.

Motsvarande period föregående år ökade folkmängden med 1 054 personer. Att årets ökning är lägre förklaras till största delen av att flyttnettot har varit lägre hittills under år 2010 än under motsvarande period år 2009.

Antalet födda hittills i år är högre än motsvarande antal år 2009. Under månaderna januari-oktober har 1 434 barn fötts, en ökning med cirka 45 barn i jämförelse med samma period förra året. Däremot är antalet dödsfall lägre hittills i år jämfört med år 2009. Sammantaget ger det ett mer positivt födelsenetto under januari-oktober 2010 än under motsvarande period föregående år.

Källa: Norrköpings kommun.

Fakta: Bostadbeståndet i Norrköping 1990 - 2005.

Den 31 december 2005 fanns det 62 000 lägenheter i Norrköping, 40 600 i flerfamiljshus och 21 400 i småhus. Det innebär att småhus står för 1/3-del av antalet lägenheter i Norrköping.
Antalet lägenheter i Norrköping har ökat från cirka 58 600 år 1990 till omkring 62 000 år 2005, en ökning med 5,9 procent.
Procentuellt sett har folkmängdsökningen under motsvarande period inte varit lika hög. Från 1990 till 2005 ökade folkmängden med 3,3 procent till 124 642 personer den 31 december 2005. Det innebär att det i medeltal bodde färre personer per lägenhet år 2005 än det gjorde år 1990. Medelantalet invånare per lägenhet år 2005 var 2,0 personer.

Källa: Norrköping kommun.

måndag 1 november 2010

Backspegeln: 1930 - 1970 Innerstaden. Del 12.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".

Nybyggnader sköt upp i de tomma kvadraterna t. ex. Östantill, i kv.Stopet, Granen, Kannan. Hela det gamla city var i uppbrottsstämmning. Stadens affärscentrum hade vandrat söderut. Bankpalats och affärshus fylkade sig runt södra Drottninggatan, mellan Repslagaregatan och Nygatan.
Konsums  varuhus hade redan tidigare etablerat sig där.
Längst i söder fick Villa Flora f.d privatvilla lämna plats för en djärv skapelse i betong, det nya stadsbiblioteket med rikt kulturutbud för hela stadens befolkning. 

Efter århundrades vandringar - från Gamla torget via Tyska torget till
skärningen mellan Hospital och Drottninggatan har Norrköpings
kommersiella centrum under 1960-talet etablerat sig i korsningen
Drottninggtan - St Persgatan.
Norra delen av Drottninggatan, gamla city, började få allt mindre betydelse i storkommersen. Skandinaviska bankens ståtliga penningborg i hörnet av Tyska torget blev diskotek och bingohall. Vad händer med vår stad? frågade sig många Norrköpingsbor, med bävan, oro eller förväntan. Den 3 april 1974 informerade Norrköpings kommun sina medborgare om vad som var i görningen. Innerstaden återuppbyggs, deklareras här. Kommunen, allmännyttiga, kooperativa och privata ägare av mark och fastigheter är engagerade i återuppbyggningsarbetet.

Byggandet av bostäder, förvaltningsbyggnader och andra kontorshus är på gång Östantill, Nordantill, på Saltängen och i citykvarteren. Dessutom kommer ett stort antal äldre bostadshus att renoveras. Inom kort skall en trafikledsplan för innerstaden presenteras. Gamla kvarter får ny profil, uppges vidare, då kommunen för de närmaste åren kommer att i större omfattning än tidigare satsa på sanering av innerstads kvarteren. Den kulturmiljökommittè, som bildats, har på sitt handlingsprogram bl. a. att se till, att promenadernas allèträd inte får äventyras genom byggande av ytterligare körfält eller planskilda korsningar. Den nye stadsarkitekten, Sven Tynelius, visar sedan 1971 vägen. Mycket kommer alltså att hända inom den närmaste framtiden. Skall vårt Norrköping liksom fågeln Fenix åter resa sig?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...