Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

onsdag 22 juni 2011

Nyheter: Planer för nya Resecentrum.

I både Norrköping och Linköping planerar man för nya Resecentrum i samband med en framtida utbyggnad av järnvägsnätet. När kommunerna planerar för hur städerna ska växa i anslutning till dessa resecentrum är hanteringen av risker från farligt godstransporter på järnvägen en av många aspekter som måste beaktas.

Bengt Dahlgren Brand & Risk har hjälpt de båda kommunerna med riskanalyser och att ta fram riktlinjer avseende riskerna i den fortsatta plan-eringen av dessa områden. Arbetet började egentligen med att kommunerna behövde ett underlag för vilka riktlinjer som skulle ges i kommande arkitekttävlingar. I dialog med kommunerna kom vi fram till att det är bättre att ta ett helhetsgrepp redan i det tidiga skedet och att göra en mer omfattande riskanalys redan från början. 


På så sätt slipper man göra riskanalys efter riskanalys i de olika planskedena och man slipper riskera att i ett senare skede konstatera att tänkt byggnation inte fungerar med hänsyn till riskerna. Med det synsätt som vi nu haft görs arbetet en gång för alla och riskanalysen kan leva med hela vägen ända till detaljplaneskedet. Ett bra grepp anser vi, som förhoppningsvis uppskattas av hela planeringskedjan i kommunen. Det finns alltför många riskanalyser runt om i landet som tas fram i ett sent skede bara för sakens skull eller där sent påkomna åtgärder blir väldigt kostsamma. I detta fall så har ju faktiskt kommunen en möjlighet att utforma en attraktiv stad med ”rätt” hänsyn tagen till riskerna. Med rätt menar vi att man varken tagit för stor eller för liten hänsyn till riskerna.
I projektet med resecentrum var kommunerna även tydliga med att riskbedömningen skulle redovisa vilka åtgärder som var nödvändiga för att faktiskt kunna bygga nära järnvägen. Därför har arbetet resulterat i både tydliga konkreta skyddsavstånd och konkreta behov av åtgärder beroende på vad man vill bygga och hur detta ligger i förhållande till järnvägen. Metodiken som använts är vedertagen inom samhällsplanering med beräkningar av sannolikheter och konsekvenser för en olycka med farligt gods. Både individrisker och samhällsrisker har tagits fram med simuleringar och beräkningar. Det som vi försökt vara extra tydliga med är slutresultatet. Att vara så konkreta och tydliga med både avstånd och åtgärder inom olika riskhanterings-avstånd att kommunens handläggare och beslutsfattare ska få ett riskhanterings-underlag som faktiskt går att använda.

Avstämning av arbetet har skett kontinuerligt med en referensgrupp bestående av representanter från kommunerna, räddningstjänsterna i Linköping och Norrköping, Jernhusen samt Trafikverket.De båda kommunerna är nöjda med slutresultatet och även om byggandet av nya resecentrum ligger långt fram i tiden har riskanalysen redan kommit till användning i samband med detaljplaner i anslutning till järnvägen i Norrköping. Det är glädjande eftersom ett syfte med vårt upplägg var att få fram ett övergripande men konkret dokument som faktiskt går att använda vid all samhällsplanering i anslutning till järnvägen i de båda städerna. På detta sätt behöver inte kommunerna ta fram nya riskanalyser varje gång ett område i närheten av järnvägen skall planeras.

Text Johan Josefsson, Linköping
Bild Sweco Architects

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...