Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

tisdag 24 maj 2011

Nyheter: Ny bebyggelse på nordvästra delen av fastigheten Ljura 1:2.

Norrköpings kommun vill här möjliggöra byggnation av bostäder och servicelokaler samtidigt som kvalitén på de kvarvarande öppna ytorna höjs. Programområdet begränsas i sydväst av Dagsbergsvägen, i nordväst av Albrektsvägen, i nordost av Söderköpingsvägen och i sydost av Centralbadhuset. Marken ägs av kommunen. Planområdet utgörs till största delen av parkeringsytor för Centralbadet. Övriga ytor är outnyttjade grönytor. Idag utgörs planområdet till största delen av parkeringsplatser (asfalt respektive grus) och grönytor av låg kvalitet. Marken ägs av Norrköpings kommun.
Avsikten är att kommunen ska sälja en del av planområdet längs Albrektsvägen till JM AB för byggande av bostäder, upplåta en tomträtt till Rehab Norrköping vid korsningen Albrektsvägen/Dagsbergsvägen för uppförande av ett varmbadhus, samt möjliggöra byggandet av en förskola vid Dagsbergsvägen.

Volymskiss över området.
I samband med detta planeras en omgestaltning av Centralbadets parkeringsplats och en upprustning av grönytor och planteringar. Dessutom kommer den del av Albrektsvägen som gränsar till programområdet att få en ny utformning. Den befintliga Ljuraskolan och den planerade byggnaden för varmbadhus utgör även en övergång mellan de nya byggnaderna längs Albrektsvägen och de befintliga hyreshusen längre söderut. Som del av programmet finns ett förslag från JM AB på punkthus längs Albrektsvägen, utarbetat av Erséus arkitekter. Byggnadsvolymerna är uppdelade i en lägre del (fyra våningar) längs Albrektsvägen, och en högre del (sex våningar) in mot Centralbadets parkering. Angöring sker från Albrektsvägen. Boendeparkering är planerad att ske på kvartersmark, övertäckt och med angöring från badhusets parkering. Utformning av parkeringsbyggnad och tillämpning av gällande parkeringsnorm skall studeras vidare under detaljplanearbetet.

Vidare har Diabas arkitekter i uppdrag av Norrköping Rehab AB skissat på ett förslag till ett varmbadhus i korsningen Dagsbergsvägen/Albrektsvägen. Byggnaden är i ett plan längs Dagsbergsvägen och trappas mot Albrektsvägen upp för att accentuera korsningen. Avsikten med den nya planen är att tillföra ny bebyggelse längs Dagsbergsvägen och Albrektsvägen samtidigt som kvalitén på de obebyggda ytorna förbättras.

Detta tar sig uttryck i att den befintliga allén mellan Centralbadhuset och Gustav Adolfplan rustas upp; dagens grusplan vid Dagsbergsvägen omvandlas till en lummig och grön förskolegård; de öppna ytorna kring de planerade punkthusen längs Albrektsvägen utförs som en attraktiv, gemensam trädgård; och de nya parkerings ytorna får ny gestaltning med trädplantering och (delvis) genomsläpplig beläggning.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...