Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

söndag 25 juli 2010

Backspegeln: Detaljhandeln och köpcentra.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".

Detaljhandelns omsättning i Norrköping uppgick 1930 till drygt 90 miljoner kronor och 1950 till knappt 212 miljoner kronor samt 1966 till 550 miljoner kronor. Omräknar man dessa nominella omsättningssiffror till fast penningvärde, kommer man till att det för Norrköpings del rört sig om en mycket måttlig reell ökning av omsättningen i detaljhandeln under perioden 1930-1966, nämligen om ca 2 % i medeltal per år.
Riksmedelvärdet för samma period uppgår till nära 4%. Antalet försäljningsställen och sysselsatta i detaljhandeln i Norrköping framgår av följande tabell.
  • 1920 - Antal butiker  800.  
  • 1931 - Antal butiker 1417. Antal sysselsatta 4573.
  • 1951 - Antalet butiker 1195. Antalet sysselsatta 4699.
  • 1970 - Antalet butiker ca 930. Förvärvsarbetande dagsbefolkning ca 3700.
Kungsgatan 1951.
Detaljhandeln har i allt högre grad koncentrerats till köpcentra av olika slag. Tillkomsten och utvecklingen av varuhusen är här viktiga att framhålla. I stor utsträckning har dessa övertagit uppgifter från specialhandeln, bl.a. när det gäller hushållsartiklar och järnvaror.
Inom järnhandeln har detta tagit sig uttryck i nedläggningar av minutaffärer eller omläggning av dessa till delvis andra brancher. Antalet livsmedelsbutiker i tätorten Norrköping (inkl.Lindö) sjönk från över 600 1931 och ca 520 1951 till 392 1963 och 265 1970 samt endast 189 1973 - samtidigt som folkmängden, sedan 1930-talets början, ökat med omkring 60% och den tätbebyggda ytan mer än fördubblats.

Icke minst har små närhetsbutiker för livsmedel m.m försvunnit av företagsekonomiska skäl, ofta till nackdel för många människor, som därigenom fått avsevärt längre avstånd till "sin" butik. Åtskilliga mindre butiker har nedlagts i samband med rivningarna i centrum. Den ändrade efterfrågan har också resulterat i en kraftig ökning av antalet kiosker, nämligen från 28 1951 till ca 70 tjugo år senare.

Länk till forumet Norrköping under 50-60-70-80-talet som minns varuhusen i Norrköping.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...