Välkommen.

Historia, Nyheter och Mina tankar om Norrköping under 50 - 60 - 70 - 80 - talet och idag.

fredag 9 juli 2010

Backspegeln: Brandkåren i Norrköping.

Denna text är citerad ur "Norrköpings Historia 1914-1970".

Stadens första egentliga brandstation byggdes 1880 i kvarteret Lokatten vid Trädgårdsgatan. Den innehöll tolv familjebostäder, fem logement, dagrum, vagnhall, expeditioner och verkstäder m.m. Den blev dock allt mer trångbodd och omodern. Därför byggdes en ny brandstation (den nuvarnade 1973) vid Idrottsparken 1939-40. Den gamla övertogs av polisen. Stationen är uppförd i tre vångingar och inrymmer vagnhall för tio bilar och ett flertal motorsprutor, 23 personalrum, matsal, kök, dagrum, expeditioner, flera verkstäder, garage, gymnastikhall m.m. Vidare finns en filialbrandstation Karlshov och en i Svärtinge. Två industribrandkårer finns också. Vid 1960-talets slut tillbyggdes längs Albrektsvägen ett garage för sex brandbilar.

Antalet brandbilar var 1960 aderton och antalet motorsprutor tjugosju, vilket dock var tio färre än i början och mitten av 1950-talet. Strax efter byggandet av brandstationen vid idrottsparken togs en ny brand- och polisalarmsanläggning i bruk. Denna utökades successivt och omfattade som mest i mitten på 50-talet ca 180 skåp. denna typ av alarmering har sedermera avskaffats.
Brandkåren gjorde 1920 - 82 utryckningar, 1932 - 68, 1940 - 215, 1950 - 265 och 1960 - 366. När nya brandstationen togs i bruk, fördubblades antalet utryckningar på ett år.
Räknat i tillryggalagda kilometrar noterades efter den nya brandstationens tillkomst en omedelbar ökning från ca 500 km/år till ca 1.300 km/år och som mest 2.600 km 1959.

Vill man läsa mer om Norrköping brandkår och dess historia kan man klicka här (PDF Stolta stad).

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...